JP-AXLES  PROKSERVIS s.r.o.   

Úprava motoru na vozidle Toyota LC78, LC80 4,2TD.

Nehte si naladit motor na Vašem vozidle od nás, věřte, že to umíme!

Více na 773685757

 

 

Kontrola vozidla před expedicí nebo dovolenou ZDARMA !!!

objednejte se nyní na :

info@servis-vozidel.cz


OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Definice pojmů

"Prodávající" znamená obchodní společnost Prokservis s.r.o., IČ: 24250074, DIČ CZ24250074 se sídlem Rudská č. ev 177, Nové Strašecí, PSČ 271 01, zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197248.

"Kupující" znamená společnost nebo osobu, se kterou
prodávající uzavřel smlouvu.

"Smlouva" znamená smlouvu uzavíranou mezi prodávajícím a
kupujícím o prodeji zboží nebo služeb, na kterou se vztahují tyto všeobecné
obchodní a dodací podmínky prodávajícího.

"Zboží" znamená zejména autodíly, dodávané prodávajícím
kupujícímu na základě smlouvy.

"Cena" znamená cenu zboží nebo služeb dohodnutou ve
smlouvě v souladu s těmito podmínkami.

"Obchodní zákoník" znamená zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků.


2. Dodání

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží
jím nebo jeho dopravcem (dodáním), a to od prodávajícího nebo jeho dopravce.
Pokud není předem domluveno jinak, náklady na dopravu včetně případných
poplatků za dodání na dobírku nese kupující. Náklady na balení nese kupující
pouze ve výjimečných případech, na což bude kupující vždy písemně dopředu
upozorněn.

V případě vyšší moci nebo dojde-li u prodávajícího nebo jeho dodavatele k přerušení
provozu (např. v důsledku stávky, technických obtíží či zpoždění při přepravě
od dodavatele prodávajícího), které prodávajícímu bez jeho vlastního zavinění
přechodně brání v dodání předmětu kupní smlouvy ve sjednaných lhůtách, se
dodací lhůty prodlužují o dobu trvání přerušení provozu v důsledku těchto
okolností a nebo o dobu zpoždění dodávky dodavatelem prodávajícího. Bude-li
toto trvat déle než 30 pracovních dní, je kupující i prodávající oprávněn od
smlouvy odstoupit a má se za to jakoby smlouva nikdy uzavřena nebyla.
Prodávající jinak jím potvrzené dodací lhůty dodržuje, je však oprávněn je
prodloužit až o 30 pracovních dnů.

Dodávky po částech jsou povoleny, každá platí jako samostatný obchod.

V případě neoprávněného odmítnutí převzetí objednaného zboží z důvodů na straně
kupujícího uhradí kupující veškeré náklady spojené s dodáním zboží (doprava,
nakládka, balení, ...) a veškeré další ztráty, které tím vzniknou
prodávajícímu.


3. Ceny

Ceny zboží uvedené v informačních materiálech, letácích, katalozích, na
internetu apod. jsou nezávazné a neobsahují  náklady na
balení a dopravu a mění se v souladu s ceníkem prodávajícího, který platí ke
dni dodávky a který prodávající může měnit bez předběžného oznámení.

Dojde-li ke zvýšení základů výpočtu prodávajícího (např. nákupní ceny, daňové
zatížení, důsledku různých poplatků, atd.), je oprávněn již dohodnuté ceny
zvýšit. V takovém případě má kupující právo zboží nepřevzít, popř. vrátit.

Pokud došlo k platbě předem, částka se započítává na kupní cenu. Závdavek
(akontace, záloha) nepropadá ve prospěch prodávajícího pouze v případě, že by
nedošlo k realizaci kontraktu vinou prodávajícího.

4. Platební podmínky

V případě prodlení s placením je kupující povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se s
prodávajícím nedohodne jinak. Kupující se rovněž zavazuje, že uhradí i veškeré
výdaje za upomínku, inkaso a především náklady na právní zastoupení, pokud se s
prodávajícím nedohodne jinak. Prodávající může nevyužít svého práva na smluvní
pokutu a výdaje za upomínku a inkaso.

Nárok na zaplacení smluvní pokuty existuje vedle eventuálního nároku na náhradu
škody.

Prodávající je oprávněn započíst vzájemné pohledávky prodávajícího a
kupujícího. Kupující není oprávněn bez výslovného souhlasu prodávajícího
započíst jakékoliv své pohledávky za prodávajícím na úhradu kupní ceny.

Je-li kupující v prodlení s placením déle než 30 dnů je prodávající oprávněn od
kupní smlouvy odstoupit.

5. Výhrada vlastnictví

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží až do
úplného zaplacení kupní ceny včetně vedlejších nákladů spojených s dodáním
zboží. V souvislosti s tím je kupující povinen pojistit dodané a neuhrazené
zboží na svůj účet ve prospěch prodávajícího tak, aby pojistné plnění
odpovídalo nejméně prodejní ceně zboží a to proti všem obvyklým rizikům
(zejména riziku ztráty, zničení, poškození v důsledku přírodních živlů, včetně
pojištění proti ztrátě nebo zničení v důsledku ztráty či zpronevěry) u
prvotřídní pojišťovny. Bude-li kupující v prodlení s placením, byť jen i částí
kupní ceny, o více než jeden měsíc, výslovně souhlasí s tím, aby zboží, které
má v držbě kupující a jehož vlastníkem je prodávající, převzal do své držby
prodávající. Výslovný souhlas kupujícího daný v předchozí větě nelze
jednostranně odvolat nebo s ním jinak disponovat.

6. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá výlučně za vady, které má zboží v okamžiku
přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Kupující je povinen přesvědčit
se o stavu zboží při dodání. V případě poškození zboží, nedodání části dodávky
zboží či zpoždění dodávky apod. se kupující zavazuje, že vzhledem k potřebě
zachování možnosti případného uplatnění práv vůči dopravcům, tuto skutečnost
vyznačí v přepravním dokladu. Kupující se rovněž zavazuje zaslat prodávajícímu
kopii výše uvedeného přepravního dokladu, na jehož základě prodávající zahájí
reklamační řízení s kupujícím. Jinak reklamaci nelze uznat.

Reklamace zjevných vad zboží se uznává pouze tehdy, když proběhne do 3 dnů po
dodání zboží a obsahuje přesný důvod reklamace. Reklamace vad ostatních se
uznává pouze tehdy, pokud proběhne písemnou formou (včetně předložení kopie
faktury nebo dokladu o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány) u
prodávajícího do tří dnů po jejich zjištění, nejpozději však do dvou let po
dodání zboží.

V případě existence jakýchkoliv vad je prodávající oprávněn provést dle vlastní
volby buď odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodáním
chybějícího zboží, opravou zboží či poskytnutím přiměřené slevy. V případě
neúspěšné první opravy jsou přípustné další dva pokusy o opravu.

Prodávající neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku nesprávného, resp.
nevhodného používání výrobků či z důvodů, kdy byly na zboží kladeny neúměrné
požadavky (např. při automobilových soutěžích). Kupující je rovněž povinen s
těmito podmínkami seznámit uživatele.

Prodávající rovněž neodpovídá za škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy
změněn způsobem, který výrobcem nebyl schválen.

Za závady na kvalitě v oblasti subdodavatelů resp. výrobců odpovídá prodávající
pouze do té doby a v takovém rozsahu, v jakém za ně odpovídají subdodavatelé
resp. výrobci.

Dohodou účastníků závazkového vztahu se omezuje odpovědnost prodávajícího za
škodu způsobenou vadami dodaného zboží (vč. náhrady za ušlý zisk a nepřímé
škody) do výše kupní ceny dodaného vadného autodílu.

Všechny prodávajícím dodávané autodíly musí být před montáží, která je
nezbytnou podmínkou dodání spotřebiteli, zkontrolovány ohledně vhodnosti na
odpovídající typ vozidla. Technické změny, doplňky a vyloučení ručení za chyby
tisku zůstávají vyhrazeny, jakož i tiskové chyby v textu popř. na obrázcích.
Vrácení zboží prodávajícímu je možné pouze po předcházející dohodě a na základě
zpětného dodání na náklady kupujícího.

Prodávající neodpovídá za technickou způsobilost vozidla v případě náhradních
dílů, které si kupující nechá namontovat svévolně na vozidlo.

7. Zpracování dat

Všechny dodávky budou prodávajícím evidovány za pomoci elektronického
zpracování dat. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v
marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce
dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat.

V případě, že si kupující nepřeje být, z různého důvodu
uložen v naší databázi, musí toto sdělit písemně na
info@servis-vozidel.cz


8. Neúčinnost podmínek

Jestliže se jednotlivé podmínky těchto všeobecných obchodních a dodacích
podmínek ukáží jako částečně nebo ne zcela platné či neúčinné, nemá to vliv na
platnost ostatních ustanovení, která jsou tímto nedotčena. V případě
neplatnosti nebo neúčinnosti a to i částečné, je prodávající oprávněn takto
uvedená ustanovení nahradit novými, tak, aby zůstal zachován původní účel a
rozsah. To platí i tehdy, ukáží-li se v těchto všeobecných obchodních a
dodacích podmínkách nedostatky. Změny nabývají vůči kupujícímu účinnosti první
objednávkou po jejich oznámení.

9. Zvláštní ustanovení

K užívání obchodní značky, loga nebo názvu prodávajícího je
kupující oprávněn pouze se souhlasem prodávajícího.

Převod práv a povinností ze smlouvy je možný pouze se souhlasem prodávajícího.


10. Závěrečná ustanovení

Vyhrazujeme si právo technických změn a doplnění, tiskových chyb a
změny cen.

Všechny ceny zde uvedené jsou doporučenými prodejními (maloobchodními) cenami v
Kč bez DPH. Z těchto cen mohou být obchodníkům poskytnuty velkoobchodní rabaty.

V ceně zboží nejsou zahrnuty poplatky za dopravu a balné. Ty jsou účtovány
zvlášť.

Při vrácení již vyfakturovaného zboží účtujeme stornovací poplatek v závislosti
na době uplynulé ode dne nákupu zboží. Vyhrazujeme si právo rozhodnutí o
možnosti vrácení zboží.

Autodíly nehomologované pro EU jsou v internetovém obchodě a v cenících
označeny. Zároveň je toto vyznačeno na faktuře o prodeji dílu.MjhhZ